Algemene Voorwaarden

Laatst gewijzigd op 1 februari 2016

Op deze pagina lees je welke rechten en plichten gebruikers en klanten bij ons hebben, wat je van ons kan verwachten en wat wij van jou verwachten.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Sanasoft
Handelend onder de naam/namen: Sanasoft
Vestigingsadres: Italiëlaan 75, 2711CA Zoetermeer
E-mailadres: contact@sanasoft.nl
Telefoonnummer: +31634047371
Bereikbaarheid: Maandag t/m vrijdag vanaf 09.00 uur tot 17.00 uur
KvK-nummer: 59222239

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

Verlenging:

Duur:

Artikel 15 - Betaling

16 - Klachtenregeling

17 - Geschillen

18 - Branchegarantie

19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

20 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Laatste nieuws